1. Inleiding

Minderhout VV wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Minderhout VV wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Minderhout VV moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

Minderhout VV wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen.

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Minderhout VV een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is of lid wil worden bij Minderhout VV moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij Minderhout VV uitgedragen en nageleefd. We kunnen en durven elkaar hierop aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn.

Daarna spreken je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden ?

We nemen dan maatregelen, we noemen dit sancties.

3. Algemene gedragsregels

Minderhout VV vraagt uitdrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van Minderhout VV 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of afwezigheden.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • We respecteren de eigendom van onze buren en vernielen niets.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Ons  jeugdteam

Aan het hoofd van onze sportieve werking naar de jeugd toe staat een jeugdcoördinator. Deze persoon/team zorgt voor de algemene coördinatie van de jeugdwerking op sportief gebied. We wensen alzo de kwaliteit van onze jeugdopleiding te waarborgen en/of te verbeteren.

Het zijn zij die de sportieve visie van onze club moeten overbrengen aan onze trainers, spelers, … om alzo doorstroming te waarborgen.

Taakomschrijving

Functieomschrijving jeugdvoorzitter

 • zit het jeugdbestuur voor
 • roept periodiek (maandelijks) het jeugdbestuur samen
 • ziet toe op de goede werking van de jeugdopleiding
 • staat in nauw contact met het hoofdbestuur (zetelt in dagelijks bestuur van de club)
 • stelt nieuwe leden voor het jeugdbestuur aan en brengt ze onder in een cel

Functieomschrijving jeugdsecretaris

 • fungeert als tussenpersoon tussen de jeugdopleiding en de G.C. van de club
 • geeft alle administratieve gegevens door
 • zorgt voor toewijzing van de kleedkamers aan verschillende ploegen
 • duidt de scheidsrechters aan voor de jeugdwedstrijden
 • is op de hoogte van het bondsreglement
 • is verantwoordelijk voor alle wijzigingen van de wedstrijden
 • volgt alle berichten op van de KBVB (Sportleven)
 • geeft oproepingen en schorsingen van de KBVB door
 • stelt de programma’s van de tornooien samen en stuurt uitnodigingen naar de clubs
 • ontvangt alle uitnodigingen van tornooien, bekijkt met de TVJO aan welke tornooien kan deelgenomen worden en stuurt de inschrijvingen door
 • geeft ongevallenaangiften door aan GC

Functieomschrijving TVJO

 • is hoofdverantwoordelijke voor het totale sporttechnische beleid van de jeugdopleiding van U6 tot U17
 • zorgt voor correcte opvolging van het jeugdbeleidsplan
 • stelt samen met jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris de trainers aan, zowel voor de ploegen als voor de specifieke disciplines
 • zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds en legt anderzijds verantwoording af aan het jeugdbestuur.
 • zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
 • woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft hij zicht op de interne scouting en kan hij de evolutie van de jeugdspelers waarnemen
 • zorgt voor de belangen van de JO binnen de sportieve commissie van het 1e elftal en heeft een adviserende rol voor de doorstroming van jeugdspelers naar de beloften en het 1e elftal
 • is samen met de jeugdsecretaris verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van tornooien in de club
 • evalueert op het einde van het seizoen met de jeugdvoorzitter de trainers
 • stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen, bijscholingen, symposia, …
 • woont de vergaderingen bij met KBVB, VFV, de stad, …

5. Gedragsregels en praktische afspraken voor de spelers

Trainingen

 • Alle trainingen gaan door op de terreinen in de Heistraat tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke afmelding van de trainer.
 • Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn (15 minuten voor aanvang)
 • Iedere speler beschikt over een eigen trainingsvoetbal van de juiste grootte. Tot U9 spelen ze met maat 3. De U11 t.e.m. U15 spelen met maat 4. Vanaf U17 spelen ze met maat 5. Deze dient steeds meegebracht te worden naar de trainingen. Deze voetbal kan voordelig via de club aangekocht worden.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.
 • Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te  organiseren. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor de keepers de keeperstraining prioritair.

Wedstrijden

 • Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.
 • Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt.
 • Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.
 • Elke speler is verplicht zijn bondsidentiteitskaart of zijn gewone identiteitskaart bij elke wedstrijd mee te brengen. Zonder deze kaar mag hij niet spelen.
 • Na de wedstrijd of training nemen de spelers een douche.

Uitrusting

 • Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
 • Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
 • Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
 • Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest).
 • Scheenbescherming, voetbalkousen, broekje, douchegerief, …

Accommodatie en materiaal

 • Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de  gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
 • Laat de douche niet onnodig lopen.
 • Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.
 • Alle doelen moeten na iedere training op de zijlijn geplaatst worden.

Gedrag

 • Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
 • Heb respect voor je medespelers, moedig mekaar aan, werk mee aan de teamgeest.
 • Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
 • Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.
 • Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een aanvaardbare plaats, dus niet vanop het veld of in de kantine.
 • Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben zij het volgens jou niet altijd bij het recht eind gehad.
 • Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect.
 • Kettings, horloge, ringen, … zijn taboe tijdens de  training en/of wedstrijd.
 • Draag steeds beenbeschermers (verplicht), speel met je shirt in je broek en opgetrokken kousen. Een eventuele spanbroek moet dezelfde kleur hebben als je voetbalbroekje.
 • Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.
 • Als er een probleem is, aarzel dan niet om dit bespreken met je trainer, je afgevaardigde of de jeugdcoördinator. Kan je dit niet kwijt aan deze mensen dan ben je altijd welkom bij iemand van het bestuur. Blijf zeker niet rondlopen met uw ongenoegen.!!

Bijkomend voor de spelers van het 1e elftal

Van de spelers van het 1e elftal verwachten wij regelmatige deelname aan de verschillende activiteiten van de club. In de mate van het mogelijke hopen wij dat zij het peterschap van een jeugdploeg op zich nemen.

6. Taken van onze ploegafgevaardigde

 • Is verantwoordelijk voor al het niet-sportieve rondom de ploeg. Laat de problematiek van de spelers over aan de trainer en jeugdcoördinator.
 • De ploegverantwoordelijke heeft een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.
 • Is steeds VOOR het afgesproken uur aanwezig.
 • Zorgt voor de opvang van de scheidsrechter en voorziet hem van een drankje.
 • Betaalt de vergoeding van de scheidsrechter VOOR de wedstrijd.
 • Vult het scheidsrechterblad in en geeft na de wedstrijd het derde luik aan de tegenpartij.
 • Haalt de bonnetjes af in kantine en deelt ze uit aan de spelers.
 • Verdeelt de briefwisseling naar ouders en/of spelers. Vergeet daarom niet in het bakje van uw team te kijken op het secretariaat.
 • Ontvangt de spelers van de tegenpartij en maakt hun wegwijs naar hun kleedkamer.
 • Voorziet de tegenpartij van drinken (2 flessen water per ploeg).
 • Begeleid de afgevaardigde van de tegenpartij naar de ontvangstruimte voor het invullen van het scheidsrechterblad en bied hem/haar ook iets te drinken aan.
 • Zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt in de kleedkamers. Indien er meerdere teams in één kleedkamer zitten de spelers groeperen.
 • Is de verantwoordelijke voor de kledij van de ploeg.
 • Opwarmingsballen bijhouden.
 • Verzamelt voor de wedstrijd de waardevolle voorwerpen van de spelers en zorgt ervoor dat de kleedkamers tijdens de wedstrijd op slot zijn. (indien mogelijk)
 • Is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de orde langs het terrein.
 • Ziet erop toe dat alle spelers na de wedstrijd douchen.
 • Zorgt er samen met de trainer voor dat de kleedkamer na de wedstrijd proper worden achtergelaten. Breng de spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
 • Zorgt voor begeleiding van een speler bij zware kwetsuren (formulier “aangifte ongeval”).
 • Vertegenwoordigt de club en ziet erop toe dat het vervoer voor wedstrijden op verplaatsing goed geregeld is en dit op een veilige manier (snelheid, alcohol,…).
 • Aanwezig zijn tijdens de jeugdvergaderingen.
 • Werkt mee aan een aangename teamsfeer zowel bij spelers als bij ouders.
 • Heeft oog voor de administratieve taken.
 • Steek een handje toe tijdens verschillende clubactiviteiten. Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan.
 • Stimuleert de ploeg, de ouders en supporters om deel te nemen aan de clubactiviteiten.

De namen en contactgegevens van de verschillende trainers en afgevaardigden kan je op elk moment terug vinden op onze website: www.minderhoutvv.be

7. Gedragsregels voor de trainer en jeugdtrainers

 • Tijdig aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
 • De trainer heeft op elk moment op EN naast het veld een voorbeeldfunctie. Toon je sportieve gedrag tegenover tegenstander en de scheidsrechter. Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.
 • Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter bedanken. Laat ook je spelers tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
 • Ook na de wedstrijd houd je toezicht op je spelers. Controleer of ze kleedkamers netjes achterlaten. Breng je spelers verantwoordelijkheid bij voor orde en netheid.
 • Is sportief verantwoordelijk voor de zijn toegewezen ploeg. Traint en coacht volgens het opleidingsplan.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor zijn elftal.
 • Geeft op een positieve manier leiding aan zijn team tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Brengt zijn spelers bij de start van het nieuwe seizoen tijdig en persoonlijk op de hoogte van dag en uur van aanvang van de trainingen. En maak goede afspraken met je ploeg.
 • Maak afspraken met spelers en ouders omtrent omkleden voor en na de trainingen en de wedstrijden. In principe mogen er géén ouders in de kleedkamer komen voor, tijdens en na de wedstrijden.
 • Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig dan tijdig de jeugdcoördinator.
 • Neemt nota van de afmeldingen en overlegt met de jeugdcoördinator en/of de trainers over eventuele doorschuivingen.
 • Maak na iedere training ook een zelfevaluatie. Wat ging er goed, wat ging er minder goed. Pas je trainingen aan vraag raad bij collega-trainers of jeugdcoördinator.
 • Is aanwezig op de  trainers- en jeugdvergaderingen.
 • Ziet er samen met zijn afgevaardigde op toe dat het gebruikte materiaal terug op zijn plaats komt.
 • Onderhoud contacten met de jeugdcoördinator, jeugdbestuur, afgevaardigde, ouders, spelers en gekwetste spelers.
 • Zorgt ervoor dat de spelers zich door middel van trainingen kunnen ontwikkelen op technisch, tactisch en fysisch gebied en met plezier voetballen.
 • Werkt mee aan goede ploeggeest en geeft positieve feedback na de wedstrijd.
 • Steek een handje toe tijdens de verschillende clubactiviteiten. Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal, laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan zich voorbijgaan.
 • Stimuleer je spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan clubactiviteiten.

8. Woordje aan en gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.

Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar trekken.

 • Breng een merkteken of naam aan in uw persoonlijke kledij van uw kind.
 • Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.
 • Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen.
 • Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is).
 • Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.
 • De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en verantwoordelijken.
 • Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die beslist welke positie de spelers bekleden.
 • Hou steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of bestuur.

Voetbal is een spel maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe wereldster moet worden. Het enige wat kinderen willen is plezier maken.

Een spelertje zei ooit: “Wat mij het meeste ergert is dat mijn ouders alles zo serieus nemen. Ze doen net alsof het om school gaat.”

Zoals u zal merken organiseert onze club allerlei activiteiten. Uw inbreng door uw aanwezigheid, uw hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom. Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers.

Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.

Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan…

Gedurende het voetbalseizoen doen wij een beroep op de ouders om een (tap)handje bij te steken in de kantine. Elke zaterdag en zondagvoormiddag dient één bepaald elftal twee tappers te leveren. Een schema waarin alle ploegen evenredig aanbod komen zal aan de afgevaardigde bezorgd worden.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apert genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in op het veld of in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door Minderhout VV. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode kaart of  gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing.

11. Ongeval en verzekering

Al onze leden zijn verzekerd tegen ongevallen bij het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB. Deze verzekering dekt echter slecht het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom eventueel een optie.

Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld:

 • Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier, en laat het door de geraadpleegde arts invullen.
 • Uw gegevens i.v.m. uw ziekenfonds volledig invullen in de overeenkomende vakjes op de achterzijde of een geel klevertje bijvoegen.
 • Dit medisch getuigschrift onmiddellijk bezorgen aan de secretaris Jos Hendrickx – Bredaseweg 38a – Minderhout – 03/315 03 21.
 • Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting”.
 • Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier door de dokter invullen. Wie vroeger begint te spelen dan door de dokter voorziene datum speelt op eigen risico.
 • U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening voor een sportongeval.
 • Deze afrekening moet u samen met en het gekleurde formulier bezorgen aan de secretaris.
 • De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de penningmeester.

12. Afgelaste wedstrijden

Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de KBVB de wedstrijden van jeugd/reserven en 1e elftal afgelast. De Bond laat dit aan zijn leden weten via VRT, radio 1, via haar website: www.footbal.com en via teletekst. De meest actuele info kan u echter het gemakkelijkste opvragen via het telefoonnummer 0900/00081.

Je kan ook terecht bij je trainer, afgevaardigde of onze website: www.minderhoutvv.be