1. Voor de terreinen van de voetbalvereniging Minderhout VV geldt een erfpachtovereenkomst tussen enerzijds Stadsbestuur van Hoogstraten als erfpachtgever en de vzw Minderhout VV als erfpachter,  waarbij deze laatste over het volledige genotrecht van de terreinen beschikt conform de Wet van 10 januari 1824 op het erfpachtrecht. De erfpachtovereenkomst loopt vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 juli 2057.
 2. Iedereen die zich binnen de terreinen van Minderhout VV of op de bijhorende parking ervan begeeft, verbindt zich ertoe de verkeersregels en andere regels van dit reglement van de vzw na te leven. Wie de bepalingen van het onderstaand reglement niet naleeft bij het gebruik maken van de wegen en van de verkeersinfrastructuur binnen de terreinen van Minderhout VV stelt zich bloot aan strafvervolging op grond van art. 87.8° van het Veldwetboek.
 3. Binnen de terreinen van Minderhout VV en op de parking zijn de verkeersregels en -tekens van het wegverkeersreglement (KB 1.12.1975) van toepassing, behalve daar waar er uitdrukkelijk wordt van afgeweken.
 4. De parking van Minderhout VV is eigen terrein en enkel bestemd voor de leden, bezoekers en supporters van de vzw Minderhout VV. Hierbij is art. 87.8° van het Veldwetboek van toepassing. De parking is geen stalplaats voor vrachtwagens, aanhangwagens, caravans of ander rijdend toebehoren.
 5. Hulpdiensten, medisch personeel, onderhoudsfirma’s, aannemers, toeleveringsbedrijven en andere nutsbedrijven kunnen tijdelijk parkeren binnen de terreinen van vzw Minderhout VV en op de parking indien noodwendig voor de uitoefening van hun dienst.
 6. Parkeren is altijd verboden voor een poort, op de toegangswegen, op plaatsen waar verkeerstekens het verbieden of als het doorgaand verkeer hierdoor gehinderd wordt.
 7. Het parkeren van vrachtwagens, caravans, aanhangwagens en dergelijke meer is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vzw en mits voorafgaandelijke betaling van een dagvergoeding van € 20 per begonnen dag. Er moet hiervoor vooraf een aanvraag worden gedaan. Na een gunstige beoordeling wordt een parkeerkaart KORTE TERMIJN afgeleverd en mits voorafgaandelijke betaling van het volledig verschuldigde  bedrag overeenkomstig de overeengekomen tijdsduur. Alle bepalingen vermeld in dit reglement blijven hierbij van toepassing.
 8. Elk foutief of onrechtmatig geparkeerd voertuig, zijnde personenwagen,  vrachtwagen, caravan, aanhangwagen en dergelijke meer, kan door de vzw geïmmobiliseerd worden met een wielklem. De klem zal op eenvoudige vraag van de bestuurder verwijderd worden na betaling van 25 (vijfentwintig) euro administratiekosten en de cumulatieve dagvergoedingen van 20 (twintig) euro per begonnen dag. Op vraag van de vzw kan een foutief of onrechtmatig geparkeerd voertuig ook weggetakeld worden De takelkosten worden rechtstreeks aan de eigenaar en/of de gebruiker van het weggetakelde aangerekend.
 9. De vzw kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen door vandalisme noch voor ongevallen, met of zonder lichamelijk letsel, noch voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.
 10. Kosten voor herstelling van beschadigingen aangebracht aan wegenis, parking en andere infrastructuur elementen op de terreinen van vzw Minderhout VV zullen ten alle tijden verhaald worden op de eigenaar en/of gebruiker van het voertuig waardoor de beschadiging werd veroorzaakt.
 11. Op de terreinen zijn camera’s met beeldopname geplaatst. De opgenomen beelden zullen gebruikt worden als bewijslast in geval van overtredingen en/of beschadigingen.
 12. Overtreders van dit reglement zullen bij wijze van eerste waarschuwing aangemaand worden het reglement te respecteren. Hiervoor zal een korte aanmaningsbrief met kopie van het reglement aangebracht worden op het in overtreding zijnde voertuig, hetzij personenwagen, vrachtwagen, caravan, aanhangwagen en dergelijke meer.
 13. Bij aanhoudende schending van het reglement zal de vzw Minderhout VV overgaan tot verbalisatie door de lokale politie om verdere juridische stappen te initiëren. Opnames van de camerabeelden zullen hierbij eventueel als bewijslast aan de politie of andere juridische instanties overgemaakt worden.
 14. Dit reglement wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de vzw Minderhout VV (www.minderhoutvv.be),  op de informatieborden in de voetbalkantine,  op de omheining en de buitenmuur van het nutslokaal.

 

Namens het Bestuur van de vzw Minderhout VV